Profil Google+

Umowa leasingowa – omówienieFinansow...

Ilustracja do artykułu

Umowa leasingowa – omówienie

Finansowanie naszych inwestycji leasingiem może być dobrym wyjściem dla naszych wydatków. Dlatego ważne jest to ,aby poznać dobrze czym leasing oraz bardzo dobrze zapoznać się z zasadami umowy leasingu. Umowa leasingu na początku była umową nienazwaną ,ale już teraz umowę leasingu reguluje kodeks cywilny ,a dokładniej art. 709(1)-709(18) kodeksu cywilnego. Ta forma finansowania ma bardzo duże znaczenie w gospodarce ,dzięki niemu możliwe jest korzystanie z przedmiotu leasingu przez określony czas ,który jest zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności angażując w to niewielki kapitał. W  przypadku leasingu należy ,aby zapamiętać ,że ustawy podatkowe dzielą leasing na dwie kategorie: leasing operacyjny oraz finansowy. Z punktu widzenia korzystającego z przedmiotu bardziej opłacalny jest leasing operacyjny. Najważniejszą zaletą umowy leasingowej są korzyści podatkowe .W przypadku leasingu operacyjnego wydatki poniesione na opłaty leasingowe można wliczyć bezpośrednio w koszty naszej bieżącej działalności gospodarczej ,bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych ,które są wymagane w sytuacji nabycia rzeczy na własność. Rata leasingowa jest więc kosztem uzyskania przychodu ,a więc zmniejsza podstawę opodatkowania. Kolejnym plusem jest to ,że korzystający ma wyłączne prawo korzystania z przedmiotu ,a płatność jest rozłożona w czasie. Opłaty leasingowe mogą być zaś pokrywane z bieżących dochodów. Finansujący posiada natomiast możliwość pozyskania środków pieniężnych taniej niż korzystający. Ponadto zabezpieczeniem rozszczenia finansującego o zapłatę wynagrodzenia jest przysługujące mu prawo własności przedmiotu leasingu. Nie ponosimy także kosztów utrzymania przedmiotu leasingu w należytym stanie oraz ryzyka przypadkowej jego utraty. W leasingu wyróżnia się następujące podmioty leasingu:

 • Leasingodawca ,czyli finansujący to podmiot prowadzący przedsiębiorstwo ,który nabywa rzecz od zbywcy ,a następnie daje ją w odpłatne użytkowanie leasingobiorcy na określony czas oraz na określonych warunkach. Forma prawna leasingodawcy może być różna. Leasingodawca musi jednak zawierać umowy leasingu w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa. Działalność leasingowa nie musi być jednym ani podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez tego przedsiębiorcę. Kodeks cywilny umożliwa zbycie przez finansującego przedmiotu leasingu. Nabywca wstępuje wtedy w stosunek leasingu na miejsce finansującego.
 • Leasingobiorca ,czyli korzystający to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Korzystającym może być więc każdy podmiot prawa.
 • Zbywca to osoba ,od której finansujący na podstawie odrębnej umowy nabywa rzecz ,najczęściej na własność ,i nie jest stroną umowy leasingu. Owa odrębna umowa może być przykładowo umową sprzedaży ,o dzieło, roboty budowlane. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, finansujący jest zobowiązany wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy, którą zawarł ze zbywcą lub odpisy innych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności dokument gwarancyjny rzeczy, otrzymany od zbywcy bądż producenta.

Jeśli finansujący skorzysta z zewnętrznych źródeł finansowania w celu nabycia przedmiotu leasingu ,z umową leasingu może być związana na przykład umowa kredytu, na podstawie której finansujący uzyska potrzebne środki. W takiej sytuacji bank nie będzie stroną umowy leasingu, ale będzie z nią związany. Podobnie zakład ubezpieczeń w sytuacji, gdy strony postanowią ubezpieczyć rzecz oddaną w leasing jako ubezpieczyciel jest stroną umowy ubezpieczenia zawartej z finansującym lub korzystającym.

Przedmiot leasingu

Przedmiotem leasingu mogą być tylko rzeczy, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Warto zauważyć ,że nic nie stoi na przeszkodzie ,aby strony ,zgodnie z zasadą swobody umów, zawarły umowę o leasingu, której przedmiotem będą na przykład dobra niematerialne czy prawa. Należy jednak podkreślić ,że nie będzie to umowa leasingu w znaczeniu kodeksowym ,ale umowa nienazwana o charakterze umowy leasingu. Zastosowanie do niej znajdą ogólne przepisy prawa cywilnego u umowach ,czy też przepisy części ogólnej prawa zobowiązań.

Forma umowy

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Należy podkreślić ,że jest to forma wystarczająca ,niezależnie od rodzaju przedmiotu leasingu. Jednak ,jeśli umowa leasingu nieruchomości zawiera zobowiązanie do przeniesienia własności pod wykonaniu umowy leasingu, w zakresie tego zobowiązania potrzebna jest forma aktu notarialnego.

Elementy konieczne w umowie leasingu

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ,a dokładniej art. 709(1) Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Zgodnie z tym artykułem w umowie leasingu powinny znaleźć się następujące elementy, które wyznaczają istotę umowy:

 • Zobowiązanie się finansującego do nabycia określonej rzeczy od oznaczonej osoby , na warunkach określonych w umowie leasingu,
 • Obowiązek finansującego do oddania rzeczy korzystającemu na czas oznaczony,
 • Zobowiązanie się korzystającego do zapłacenia finansującemu wynagrodzenia w ustalonych ratach.

Treść umowy – prawa i obowiązki stron

Z trzema powyższymi elementami ,które muszą być uregulowane w umowie ,aby można było mówić o leasingu, wiążą się następujące prawa i obowiązki:

Jeśli finansujący zobowiązuje się nabyć określoną rzecz na warunkach określonych w umowie leasingu, oznacza to ,że korzystający może dokładnie określić, kim powinien być zbywca, na jakich warunkach finansujący nabędzie rzecz, jaka dokładnie ma to być rzecz. Finansujący ma ponadto obowiązek wydać korzystającemu rzecz w takim stanie ,w jakim znajdowała się ona w chwili wydania jej finansującemu przez zbywcę. Z tego samego powodu finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku. Należy też podkreślić ,że to korzystający dokonuje wyboru rzeczy ,a zatem konsekwencje wybory muszą spoczywać na nim. Finansujący jest tez odpowiedzialny za finansowanie rzeczy, którą wybrał korzystający. Z obowiązkiem finansującego do oddania rzeczy korzystającemu wiąże się jego prawo do wynagrodzenia ,jeśli obowiązek spełni. Dlatego też, gdy nie dojdzie do wydania rzeczy w terminie z powodu okoliczności ,za które korzystający będzie ponosił odpowiedzialność, terminy płatności rat leasingowych nie ulegną zmianie. Ponadto z tym obowiązkiem , jak zostało już wspomniane wiąże się konieczność wydania leasingobiorcy razem z przedmiotem leasingu odpisów umowy zawartej ze zbywca oraz dokumentów jej dotyczących na przykład dokumentu gwarancyjnego.

Opcje w leasingu

Strony mogą też umowie postanowić ,że gdy umowa zakończy się finansujący przeniesie własność przedmiotu leasingu na korzystającego. Nie jest to element konieczny ,ale obowiązek ten można przewidzieć w umowie leasingu. Jeśli zobowiązanie do przeniesienia własności wymaga formy na przykład aktu notarialnego takie postanowienie powinno się znaleźć w umowie. Gdy finansujący obiecał nam bez dodatkowego świadczenie ,że przeniesie na korzystającego własność rzeczy po upływie czasu który jest określony umowie ,to korzystający może żądać tego w terminie miesiąca od upływu terminu.

Wynagrodzenie

Finansujący ma prawo do wynagrodzenia. Musi mieć ono postać świadczenie pieniężnego płatnego w uzgodnionych rata ,a wysokość powinna być równa co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Ma to na celu zwrot finansującemu w całości kapitału ,który przeznaczył na nabycie rzeczy. Powinno to być tak ukształtowane tak ,aby umożliwić finansującemu osiągnięcie zarobku ,a także zwrócić wszelkie koszty.

Strony w umowie musza określić wartość rat. Terminy zaś powinny zostać uzgodnione indywidualnie.

Oprócz wynagrodzenia w formie rat ,wyróżnia się też jednorazową opłatę leasingową ,która związana jest z zawarciem umowy leasingu.

Finansujący ma uprawnienie do zapłaty przewidzianych kwot, a niezapłaconych rat w przypadku:

 • Wygaśnięcia umowy leasingu wskutek utraty rzeczy po jej wydaniu na skutek zdarzeń ,za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności ,ale też wskutek odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.
 • Wypowiedzenia przez finansującego umowy na skutek zdarzeń ,za które korzystający ponosi odpowiedzialność.

Finansujący ma prawo do sprawdzania rzeczy w zakresie wykonania przez korzystającego obowiązku utrzymywania rzeczy w należytym stronie. Tym samym korzystający ma też obowiązek utrzymywania w należytym stronie ,i ponosić koszty związane z własnością lub posiadaniem rzeczy.

Ubezpieczenie

Przepisy kodeksu cywilnego nie nakładają obowiązku ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Strony mogą w umowie ustanowić konieczność ubezpieczenia przedmiotu leasingu ,i wskazać osobę tego stronę zobowiązaną.

 

Wypowiedzenie umowy leasingu

Umowę leasingu może wypowiedzieć tylko finansujący.  Może z tego skorzystać gdy:

 • Mimo upomnienia na piśmie korzystający narusza obowiązkiem utrzymywania rzeczy w należytym stronie,
 • Korzystający w sposób niezgodny z przeznaczeniem używa rzeczy i pobiera z tego korzyści
 • Korzystający nie usuwa dokonanych zmian bez zgody finansującego,
 • Leasingobiorca oddaje rzecz do używania osobie trzecie bez gody,
 • Korzystający dopuszcza się zwłoki w płatnościach,

Wypowiedzenie umowy następuje też ze skutkiem natychmiastowy ,chyba że strony uzgodniły inny termin wypowiedzenia.

 

Komentarze użytkowników

Tworzysz komentarz

captcha
Banner UE Innowacyjna Gospodarka