Profil Google+

Powypadkowa naprawa samochodu osobowego a VAT...

Ilustracja do artykułu

Powypadkowa naprawa samochodu osobowego a VAT

W trakcie każdej podróżny służbowej może dojść do kolizji ,i związku z czym nas samochód może wymagać naprawy. Gdy otrzymamy z tytułu odszkodowanie i fakturę za naprawę auta to musimy rozliczyć PIT i VAT. Musimy wtedy wiedzieć ,że w tym wypadku istotne znaczenie ma rodzaj ubezpieczenia ,którym jest objęty nasz samochód. Także należy wziąć pod uwagę obowiązujące od 1 kwietnia 2014 roku przepisy dotyczące odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploatacją pojazdów osobowych.

Na wstępie należy przypomnieć ,że od dnia 1 kwietnia 2014 roku zmieniły się przepisy w zakresie odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W przypadku samochodu osobowego podatnik VAT ma dwie możliwośći ,czyli pełne odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych w tym również paliwa pod warunkiem ,że samochód jest wykorzystywany w celach służbowych i zostały spełnione warunki formalne wymienione w ustawie o VAT ,albo możemy skorzystać z 50 procentowego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych poza paliwem w tym przypadły gdy samochód osobowy wykorzystywany jest do celów mieszanych ,czyli firmowych oraz prywatnych lub gdy podatnik nie dopełni formalności ,o których mowa we wcześniejszym punkcie.

Gdy jest rozliczana powypadkowa naprawa naszego samochodu również należy stosować te zasady. Co istotne ,w przypadku podatników ,którzy nie są czynnymi podatnikami VAT z tytułu naprawy ubezpieczyciel wypłaca pełną wartość kosztów. Inaczej jest ,jeżeli właściciel pojazdu jest czynnym płatnikiem VAT. Podczas rozliczenia z ubezpieczycielem szczególnie znaczenie ma fakt ,czy podatnik odlicza 100 % czy 50 % VAT od wydatków na eksploatację tego samochodu. W sytuacji ,gdy czynny podatnik VAT zdecydował się na pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód, wówczas odlicza 100 % VAT wykazanego na fakturze za naprawę i wartość tę pokrywa z własnej kieszeni. Ubezpieczyciel wypłaca mu jedynie wartość netto. Natomiast podatnik który odlicza jedynie 50 % VAT ,wówczas z własnych środków pokrywa cześć podatku podlegająca odliczeniu. Firma ubezpieczeniowa co do zasady zobligowana jest do pokrycia wartości netto oraz pozostałej części podatku od towarów i usług niepodlegającej odliczeniu.

Naprawa samochodu osobowego a PIT
Odszkodowanie otrzymane z tytułu pokolizyjnej naprawy auta stanowi przychód firmy ,jednak kwestia rozliczenia podatkowego będzie zależna od rodzaju posiadanego ubezpieczenia OC i AC ,czy wyłącznie OC.

Ubezpieczenie OC i AC a powypadkowa naprawa samochodu

W sytuacji ,gdy samochód został objęty ubezpieczeniem OC i AC ,wówczas pełna wartość otrzymanego odszkodowania stanowi przychód firmy. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni zewidencjonować pełną wartość rekompensaty w kolumnie 8 – pozostałe przychody. Natomiast podatnicy którzy korzystają z formy opodatkowania ryczałtem wykazują przychód w ewidencji przychodów i opodatkowują go 8,5 % stawką ryczałtu. W tym przypadku przedsiębiorcą który prowadzi księgę przychodów i rozchodów w kolumnie 13 pozostałe wydatki powinien ująć również koszty naprawy. Ryczałtowiec z racji wybranej formy opodatkowania nie ewidencjonuje kosztów ,a więc powypadkowa naprawa samochodu u ryczałtowca nie pomniejszy przychodu do opodatkowania u podatnika rozliczającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ubezpieczenie OC a powypadkowa naprawa samochodu

Odszkodowanie wypłacone w ramach dobrowolnego ubezpieczenie również stanowi przychód firmy, jednak już nie w pełnej wartości.  Za wartość przychodu z działalności gospodarczej należy przyjąć wyłącznie różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą odszkodowania a poniesionymi wydatkami na naprawę pojazdu. Powypadkowa naprawa samochodu osobowego zatem pozwala na odliczenie VAT, jednak czy w 100 % czy w 50 % to już zależy od charakteru pojazdu. Jak chodzi natomiast po koszty to możliwość zaliczenia ich do kosztów firmowych zależy od tego czy samochód był objęty ubezpieczeniem OC czy też rozszerzonym o ubezpieczenie dobrowolne OC i AC.

Powypadkowa naprawa samochodu oraz przyznane odszkodowanie od ubezpieczyciela

Szkody polegające na uszkodzeniu ,zniszczeniu bądż utracie pojazdu i jego wyposażenie chroni ubezpieczenie pojazdy Autocasco(AC). Z tej polisy ubezpieczony może otrzymać odszkodowanie ,gdy szkoda powstanie na przykład w wyniku gwałtowanego działania żywiołów kradzieży pojazdy, jego części bądż wyposażenia, uszkodzenia samochodu w zawiązku z działaniem osób trzecich. Przyznane odszkodowanie w wysokości netto ubezpieczyciel przekaże bezpośrednio na rachunek warsztatu samochodowego, a jednostka będzie zobowiązana do zapłaty jedynie części faktury za naprawę w wysokości VAT naliczonego. W zawiązku jednostka powinna dokonać w swoich księgach rachunkowych rozliczenia na kontach rozrachunkowych zmniejszając z jednej strony należność od zakładu ubezpieczeń ,a z drugiej zobowiązanie wobec warsztatu samochodowego, jednocześnie regulując samodzielnie przelewem pozostałą kwotę ,czyli podatek od towarów i usług . Jeżeli chodzi o prawo do odliczenia podatku od towarów i usług  ,to przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują odmiennych zasad odliczania tego podatku z faktur dokumentujących naprawy samochodowe w związku ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem.

Naprawa powypadkowa i samochód zastępczy

Na czas naprawy otrzymaliśmy samochód zastępczy ,i dostaliśmy dwie faktury ,czyli jedną za naprawę samochodu z warsztatu ,drugą za najem samochodu zastępczego. Samochód nie posiadał dobrowolnego ubezpieczenia AC, a odszkodowanie zostało wypłacone z ubezpieczenia OC sprawy. Przyznane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej wpłynęło bezpośrednio na konto warsztatu. Koszty i przychody związane z odszkodowaniami komunikacyjnymi ,jako pośrednio związane z działalnością operacyjną ,na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o rachunkowości ,ujmuje się na koncie 76-1.

Koszty naprawy powypadkowej samochodu i wynajmu samochodu zastępczego

Stanowiący środek trwały samochód osobowy, który uległ kolizji był objęty ubezpieczeniem AC  to wydatki na jego naprawę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Podatnik który prowadzi księgę metodą uproszczoną potrąca koszty w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury lub innego dowodu który będzie stanowił podstawę do zaksięgowania kosztu. Stąd koszt wynikający z faktury za naprawę samochodu powinien był zostać wpisany do kolumny 13 księgi. Jeśli chodzi o używanie samochodu zastępczego, należy wskazać, że inaczej rozliczana jest opłata za wynajem auta ,a inaczej koszty jego bieżącej eksploatacji. Wydatku z tytułu czynszu najmy samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej mogą być odniesione w całości bezpośrednio w koszty podatkowe. Nie są one ograniczone limitem tak zwanej kilometrówki. Koszty z faktury za wynajem auta zastępczego należało więc wpisać do księgi podatkowej w kolumnie 13 pod datą wystawienia tej faktury. Za to limit kilometrówki będzie miał zastosowanie do kosztów eksploatacji samochodu zastępczego , takich jak na przykład wydatki na paliwo, opłaty za autostrady czy opłaty za parkowanie tego samochodu na płatnych parkingach. Wydatki takie ,w myśl art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ,będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów jedynie do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdy oraz stawki za 1 kilometr przebiegu. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu osoba używająca pojazd jest obowiązania prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. W przypadku nieprowadzenia ewidencji przebiegu dla samochodu zastępczego, wydatki na jego eksploatację nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Stawka za 1 kilometr przebiegu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,8358 złotych. Warto przypomnieć ,że niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług naliczony od wydatków związanych z używaniem samochodu zastępczego może także stanowić koszt podatkowy także z uwzględnieniem limitu kilometrówki. Wartość wydatków na eksploatację samochodu zastępczego mieszczących się w omawianym limicie należy ująć w kolumnie 13 księgi podatkowej po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków.

Komentarze użytkowników

Tworzysz komentarz

captcha
Banner UE Innowacyjna Gospodarka